Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is een MR?

Een medezeggenschapsraad: kritisch meedenken, toestemming geven over de plannen, toekomst, zaken die de voortgang van de school ten goede komen.

De MR bestaat uit 3 ouders (Lisette Bakker, Marieke v.d. Dool en Ida Vonk) en 3 leerkrachten (Geerte Kooijman, Geri Langerak en Kirsten Mandemaker).

-De ouders kunnen zichzelf aanmelden of worden aangegeven door een ander persoon, als er een ouder uit de MR vertrekt.

-De leerkrachten kunnen ervoor kiezen om een aantal jaren in de MR plaats te nemen. Dit is een onderdeel van de takenverdeling binnen het team.

Wat doet een MR?

Er wordt 4 x per jaar vergaderd; afwisselend is er een afgevaardigde uit het bestuur van de school of de adjunct-directeur aanwezig,

Het verloop van een vergadering: De data spreken we met elkaar af. De secretaris stuurt de vergaderpunten, inbreng van de leden is mogelijk. De directie stuurt een memo.
We starten de vergadering met een gedeelte uit de Bijbel en een korte overdenking.
Vervolgens de notulen, memo directie, rondvraag. Dankgebed.

Wat wordt er besproken?

De onderwerpen variëren per vergadering; de volgende zaken worden/ zijn besproken:

Onderwijszaken: (onderwerpen die de afgelopen jaren zijn besproken) jaarplannen, formatie-bespreking, oudermorgens, informatieavonden, samenwerkingsverband, opbrengst voedselbank, adoptiekinderen, leesmonitor, voorlichtingsavond groep 8, Giga-gym, schooldammen, het Noorderhuis, opbrengst kinderpostzegels, vakanties en vrije dagen, urenberekening, gebouwen, privacy-wetgeving, schoolplein, ouderpanel, schoolkrant, website, de berichtgeving aan de ouders, EHBO, dorpskanjer, schoolreizen, mediawijsheid, staken van onderwijzend personeel, bevoegdheden van leerkrachten, kinderen met niet-westerse achtergrond, leerlijn ICT, voorlichting Halt, lerarenregister, schoolfruit, muziekmethode, benoeming adjunct-directeur, dank- en biddag, viering van heilsfeiten, overleg LEA, nieuwe rekenmethode, nieuwe methode technisch lezen, digitaal rapport en onderwerpen die in een bepaalde periode aan de orde zijn.

Het team: memo vanuit de directie: ziekte, vacatures, wel en wee van leerlingen, leerlingenraad, contacten met ouders, pr, inspectie, ouderavond, tien-minuten-gesprekken,

Het bestuur: Kadernota Meerjarenbeleid, Exploitatiebegroting, (toegelicht door de penningmeester van het bestuur) meer zichtbaarheid van het bestuur, meer memo’s vanuit het bestuur.

Ook in de MR geldt de slogan “Met elkaar voor ieder kind” Komt ieder kind tot zijn recht in het onderwijs, bij ons op school? Het is goed om na te denken en kritisch te zijn, over wat er in het onderwijs aan de kinderen aan bod komt.

Contact?

U kunt contact opnemen met ons door een mail te sturen naar: MR@smdbnoordeloos.nl